Kategori -VTI

VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn.
Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige.
VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag. Institutet har en bred kompetensprofil med kärnkompetens inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, kollektivtrafik, beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll. Vår kunskap ger ökat beslutsunderlag hos aktörerna inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i internationell och nationell transportpolitik.
Uppdragsgivare och kunder
Våra forskningsuppdrag utförs på uppdragsbasis i en tvärvetenskaplig organisation. Vi utför årligen forskningsuppdrag åt cirka 200 olika uppdragsgivare och kunder, där Vägverket och Vinnova är de största. Som uppdragsgivare kan du dra nytta av att vår forskning ligger vid den internationella forskningsfronten inom många områden.
Kontor och kompetens
VTI:s huvudkontor finns i Linköping där också största delen av verksamheten är förlagd. Institutet har även lokalkontor i Borlänge och Stockholm, där tonvikten ligger på forskning inom transportekonomi och transportpolicy, samt i Göteborg med forskningsinriktning mot fordons- och farkostteknik.
Omkring hälften av forskarna har licentiat- eller doktorsexamen

Pågående projekt:

  • Beslutsprocesser och planering för energieffektivare väg- och gatubelysning
  • Samspel mellan vägbelysning och vägbeläggning för minskad energiförbrukning
  • Better Tag Cloud