Kategori -Belysningsbranschen

Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Föreningen har 44 medlemsföretag organiserade i 5 sektioner, Lampa (ljuskällor), Ljusa – Ljusarmaturleverantörerna, FSN (Säkerhet genom nödbelysning), Driftdonsgruppen, LED – gruppen och Belysningsbranschens tekniska kommitté.

Verksamheten är idag mycket inriktad på energieffektiv belysning mot bakgrund av det ambitiösa miljöprogram som EU har dragit upp. Det rör sig om Ekodesigndirektivet som förbjuder ineffektiva belysningsprodukter som glödlampor och ineffektiva drivdon. Det gäller märkningsdirektivet om energimärkning av ljuskällor och direktivet om byggnaders energiprestanda som har resulterat i energideklarationer om fastigheter. Det handlar också om energitjänstdirektivet som föreskriver att EU´s medlemsländer ska fatta beslut om nationella planer för energieffektivisering.
I allt detta arbete krävs att belysningsfrågorna beaktas och att kvalitetsfrågorna får en framträdande plats i energieffektiviseringsarbetet.
Energimyndigheten har genomfört en serie inventeringar av landets belysningsanläggningar och funnit att en stor del av belysningen är mycket föråldrande och alldeles för energislösande. Det är inte orimligt att spara som mycket som 70-90% energi i 70% av våra kontor, skolor och sjukvård med modern belysningsteknik.

Belysningsbranschen har därför initierat ett omfattande informationsarbete för att i första hand bearbeta landets kommuner och landsting att göra energikartläggningar och vidta åtgärder där det är lämpligt. Branschen har tagit fram faktamaterial som broschyrer, powerpoint – presentationer m m. Branschen har också gjort uppvaktningar hos politiker och tjänstemän i kanslihuset för att lägga fram fakta och informera om teknikutvecklingen inom belysningsområdet.

I belysningsbranschens sektioner diskuteras aktuella frågor för just den produktgruppen. Den tekniska utvecklingen inom branschen gör det nödvändigt att ta fram guider och information om hur produkterna skall användas och vilka förutsättningar som gäller för olika tekniker. Belysningsbranschen tar också fram mallar för t ex miljödeklarationer och projekteringsguider.

Föreningen deltar i ett europeiskt nätverk med motsvarande branschorganisationer i de nordiska länderna samt europeiska centralorganisationer för ljuskällor och armaturer. Föreningen har i Ljuskultur en förlagsverksamhet, dels med tidningen Ljuskultur som har totalt 10 000 läsare samt ett flertal trycksaker, undervisningslitteratur och faktablad.

Belysningbranschen är också delägare till Elkretsen som handhar elbranschens producentansvar för elavfall.
/Magnus Frantzell

Better Tag Cloud