Kategori -Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket prövar också frågor om statligt stöd till svensk sjöfart.

Better Tag Cloud