Projekt inom programmet Tekniska Högskolan i Jönköping

Nytt projekt: Kompetens vid projektering och upphandling av belysning i byggprocessen

Projektledare: Roy Holmberg
Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Projekttid: 2009-12-07 – 2011-06-30

Mycket  tyder på att kompetensen i belysningsplanering ofta är bristfällig i hela byggnadsprocessen vid planering och produktion av byggnader. Behovet av att belysningskompetens engageras i byggprocessens olika skeden för att formulera krav, planera och följa upp belysningsfunktionen ökar i och med att allt större energi- och miljömässiga krav ställs på byggnader.

Målet med projektet är att i förlängningen bidra till att kompetenta belysningsplanerare/konsulter allt oftare kommer att anlitas i byggprocessen för att utforma belysningsanläggningar med högt ställda krav.

Genom ökad kompetens i upphandlingen av belysningsfunktionen i byggnader förväntas såväl elförbrukning som miljöbelastning till följd av belysningen minska avsevärt samtidigt som såväl belysningens funktion som människans trivsel och hälsa förväntas bli bättre.

En sådan utveckling kommer att bidra till bland annat ökad energiutnyttjning, mindre miljöbelastning, funktionellare arbetsplatsmiljöer och hälsosammare belysningsmiljöer. Projektet har därmed direkt koppling till miljömål 1: Begränsad klimatpåverkan.

Projektresultat avses spridas och vara tillgänglig för den svenska byggbranschen, särskilt el- och belysningsbranscherna. Spridningen kommer att ske genom facktidskrifter och inte minst genom webbsajten ceebel.

Projektledare: Roy Holmberg, Tekniska Högskolan i Jönköping 

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud