Demonstrationsanläggningar

Dagsljus – en demonstrationsanläggning

Effektiv dagsljusanvändning genom nyttjande av dynamisk solavskärmning, dagsljusinlänkning och dagsljusstyrd belysning i kv Getingen 11.

Sammanfattning av demonstrationsprojekt utfört i samarbete mellan BELOK och Vasakronan.

Kv Getingen

Demoprojektets syfte var att få erfarenheter av dynamisk solavskärmning samordnat med dagsljusstyrd belysning med närvarostyrning i bygg- och förvaltningsfasen.Den studerade anläggningen innehåller motoriserade mellanglaspersienner och dagsljusstyrd belysning och ett Lindinvent-system för ventilation och komfortkyla. Belysningen närmast fasad styrs efter tillgången på dagsljus. Dessutom har belysningen närvarostyrning via givare placerade i ventilationsdonen.

Resultat

Bland annat kan man peka på följande indikationer: 

  • Elförbrukningen för belysning varierar mellan 12 och 26 kWh/m2.
  • Besparingen (utifrån en daglig upptändningstid av 9 tim) beräknas till ca 37-68 %.
  • Man ser en minskad förbrukning från april 09 till september 09, vilket kan bero på att det blir ljusare ute. Detta indikerar att den automatiska solavskärmningen och belysnings-regleringen fungerar.
  • Vi ser också att västra sidan har en lägre förbrukning än den östra. Detta kan bero på en större exponering till dagsljus.

Ekonomi redovisas i en LCC-kalkyl och indikerar att en lönsamhet kan erhållas om investeringen tidsmässigt kommer in rätt i projektet.

Bakgrund

Under sommaren 2006 har tester och mätningar genomförts avseende dags-ljuslänkning och ljusreglering. Dessa genomfördes vid dagsljuslaboratoriet på Lunds Tekniska Högskola under ledning av Helena Bülow-Hübe.

Mätningarna är en fortsättning på den teknikupphandling avseende nämnda teknik som Energimyndigheten utlyste några år tidigare. Projektledare har varit Sten Ivan Bylund från WSP med Peter Pertola som expert. Sven Malm på Vasakronan AB har medverkat i referensgruppen.

Resultaten från testerna redovisas i skriften Solavskärmning och dagsljus-länkning, EBD-R-07/15, från LTH. Resultaten var överraskande goda.

Kortfattat kan dessa sammanfattas:

Besparingarna av el till belysning kan bedömas till ca 50 % på årsbasis eller ca 10 kWh/m2 för berörd area. Besparingar på el till kyla har bedömts till ca 2 kWh/m2 . Samtidigt har fullt acceptabla komfort och ljusförhållanden uppnåtts. 

Ytterligare ett resultat av detta projekt är en handbok riktad till solskyddsbranschen, skriven av Anders Hall på Somfy, se referenser.

Ingående delar

  • Gränsdragningslista för produktion har tagits fram och testats.
  • Information till hyresgäst och driftpersonal har tagits fram och redovisats för respektive grupper.
  • Mätning av el till belysning har utförts.
  • Mellanglaspersiennernas funktion har utvärderats och insidans luminans har mäts och utvärderats.
  • Information till hyresgäster har genomförts.
  • Hyresgästernas synpunkter skulle efterfrågas i en enkät, men detta har inte genomförts då externa störningar har varit så omfattande att vi bedömt att resultatet skulle påverkas av detta i för stor grad.

Ekonomi

I tabellen nedan redovisas ett antal nyckeltal.

  Justerad merkostnad
Totalt för systemen ca 303 000 kr
Kostnad per m2 lokalarea ca 197 kr/ m2
Kostnad per fönster, 86 st ca 3500 kr/fönster
Antal fönster/m2 lokalarea ca 0,056 st/ m2

Ur LCC-kalkylen ser vi att åtgärderna inte är strikt lönsamma. Dock har det varit svårt att värdera besparingarna på el-sidan. Samtidigt kan det vara en för enkelt att låta elbesparingarna från dagsljusstyrningen klara alla merinvesteringen från de installerade systemen. Andra värderingar måste läggas in i vågskålen för att investeringen skall vara lönsam, tex lägre kylåtgång, bättre synkomfort.

Mätningar

Mätningarna är uppdelade i tre olika delar: avläsning elmätare, ljusmätningar och enkät till personalen.

El för belysning

Något exakt resultat går inte att läsa ut av el mätningarna, utan att göra ett beräknat antagande utav upptändnings tiden och sen göra en jämförelse med avläst förbrukning.

Vid denna jämförelse kan man se en besparing i storleksordningen 37-70 %.

Ljusmätningar
Referensmätningar på persienn: Mätningar mot norr, gjorda hos WSP 2007-09-05, kl 10:00.
Belysningsstyrka utomhus: ca 3000 lux (globalt), vertikalt mot norr ca 10000 lux.
Luminans utvändigt: ca 2500-5200 cd/m2, inga moln till skira moln.
Invändigt på persienn: 350 – 950 cd/m2, vinkel ca 20o, relativt öppen. Motsvarar ca 250-350 cd/m2, sittande ca 1,5 m från fasad.

Mätningarna är bara överslagsmässiga men kan ge en riktlinje om värden!

Luminansen ca 2500 cd/m2 på insida persienn upplevs som godtagbar! Men det är först vid ca 1500 cd/m2 som flertalet av de frågade personerna upplever ett tillräckligt behagligt ljus. De allra flesta upplever att ca 1000 cd/m2 är behagligt att arbeta vid.

Persiennerna måste stängas mer än cut-off vinkeln. Persiennerna bör stängas så att himmelsluminansen inte påverkar ögat. Detta medför en något försämrad utblick.

Enkäter

I projektet hade vi för avsikt att lämna ut enkäter för att få hyresgästernas synpunkter på hur systemen fungerade. Då det förekommit hyresgästförändringar och störningar från andra ombyggnader så har vi bedömt det inte varit meningsfullt att få enkätsvar som enbart väger in faktorer som härrör från de testade systemen. En enkät är framtagen i projektet.

Peter Pertola, WSP Ljusdesign, Stockholm

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud