Projekt inom programmet VTI

VTI: Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Carina Fors och Sara Nygårds, VTI i Linköping, har genomfört en studie vars syfte är att få ökad kunskap kring trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort.  Baserat på en tidigare litteraturstudie valdes tre trafikantgrupper ut för en fokusgruppsstudie; cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare. 

Alla tre grupperna skulle vilja ha bättre vägbelysning, framförallt på vissa platser. Gruppen med äldre bilförare ville ha bättre belysning vid övergångsställen, medan grupperna med oskyddade trafikanter efterfrågade bättre belysning på platser som upplevs som otrygga, till exempel parker och tunnlar. För cyklister är vägbelysningen viktig för att kunna upptäcka andra trafikanter och föremål, eftersom cykelbelysningen inte ger särskilt mycket ljus. Äldre fotgängare behöver god belysning för att kunna se ojämnheter i vägbanan och därmed undvika fallolyckor. De äldre trafikanterna uttrycker att det är viktigt att belysningen inte bländar.

Läs VTI:s rapport här: Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud