Lunds universitet Projekt inom programmet

Slutrapport Nya ljuskällors betydelse för vakenhet, välbefinnande och prestation.

Thorbjörn Laike, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds Universitet

Tommy Govén, Fagerhult AB

Klas Sjöberg, Institutionen för medicin, Lunds Universitet

I en laboratoriestudie studerades omfältsluminansens inverkan på vakenheten. Två typer av ljuskällor undersöktes, LED och T5-lysrör. Belysningsstyrkan på arbetsytan hölls konstant, medan omfältsluminansen varierade. Subjektiva skattningar av det emotionella tillståndet och upplevelsen av ljusmiljö samt objektiva fysiologiska mätningar av cortisol och melatonin genomfördes. Resultaten visar att med ökad omfältsluminans ökar cortisolnivån signifikant. Det föreligger inga skillnader i upplevelse mellan de två typerna av ljuskällor förutom att man upplever att LED-belysningen är något mer lysande.   LED kan ses som ett bra alternativ till lysrör under förutsättning att belysningsplaneringen görs på ett sådant sätt så att bländning undviks.

Läs slutrapporten här: Slutrapport  31546-1/2008-001521 

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud