Publikationer Trafikverket

Ny publikation från Trafikverket: Energieffektiva stationsområden

Enheten Elkraft (Tte) har ett delansvar för energioptimering inom Trafikverket. För att snabbt komma fram till faktiska resultat och få del av framtida besparingspotentialer har en fullskalepilot utformats i Östersund. I pilotprojektet ingår: • Växelvärme, • Teknikhus och • Bangårdsbelysning. Mätningar och subjektiva utvärderingar har genomförts och det återstående arbetet är ljusmätningar. Utfallet av hela projektet, inklusive färdigtestad bangårdsbelysning och perrongbelysning, kommer att redovisas i slutet av 2011.

Traditionell bangårdsbelysning, högtrycksnatrium 250 w, har jämförts med ny LED-belysning av olika fabrikat och vidareutvecklad högtrycksnatrium med längre livslängd. Även central dimmerutrustning för högtrycksnatrium har testats. Resultaten som redovisas är ljusstyrka (uppmätt och upplevd), pris, samt allmänna omdömen om produkten och leverantören. Frikyla har installerats i teknikhuset samt ny styrning har använts för växelvärmen.

Slutsatsen är att Trafikverket bör vänta med ny LED-belysning ca 2-3 år framåt tills de etablerade tillverkarna kan erbjuda ett stabilt sortiment. LED-belysningen har, utan tvekan, en stor potential när den blir färdigutvecklad. Under den närmaste perioden bör emellertid Trafikverket använda högtrycksnatrium med lång livslängd. Dagens 250w bör bytas till 150w, även om det kräver byte av armatur. Utvärderingen visar även att centrala dimmerutrustningar har för lång pay-off tid (20 år) och att utprovad mjukvara inte uppfyller Trafikverkets krav. Frikyla för teknikhus fungerade bra. Växelvärmen drog 48% mindre energi genom den nya styrningen.

Läs hela rapporten här.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud