Avslutade projekt inom programmet VTI

Ny slutrapport

Potential för en energieffektivare väg- och gatubelysning
Jämförelse mellan dimning och olika typer av ljuskällor

Annika Jägerbrand
Annelie Carlson
VTI

Trafikbelysningens huvudsakliga funktion är att göra vägen och vägområdet säkert för människor. För att minska energianvändning och kostnader för denna är det av vikt att ha en så energieffektiv belysning som möjligt utan att försämra den huvudsakliga funktionen. Målen med projektet var att ta fram grunddata för olika åtgärder som leder till en energieffektivisering av väg- och gatubelysningsnätet och att undersöka hur användning av dimning och olika ljuskällor påverkar synbarhet såsom den uppfattas av människor. 
 

Studien visar att det finns potential att minska energianvändningen i befintliga belysningsanläggningar genom att sänka effekten och ändå uppfylla de krav som ställs utifrån trafiksäkerhetssynpunkt.  Medelluminansmätningar och medelbelysningsstyrkemätningar som genomförts visar att värdena hamnar emellan de klasser som det i dagsläget finns rekommendationer om att följa. Det finns också en potential att spara energi genom att anpassa belysningseffekten efter väderleksförhållande.

Läs hela rapporten här

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud