Energimyndigheten F

Energimyndigheten utlyser: Energieffektivisering inom belysningsområdet

Energimyndigheten har beslutat att avsätta totalt 60 miljoner kronor till förbättrad energieffektivisering inom belysningsområdet.

Programmet utgör etapp 2 av ett program som startades 2008. Den nya etappen pågår i fyra år från 1 januari 2012 till 31 december 2015.

Energimyndigheten inbjuder nu universitet, högskolor, institut, konsult- och industriföretag att ansöka om stöd för FoU-projekt inom följande delområden inom programmet:

Översikt över aktuell och förväntad utveckling inom området

 • Systemlösningar
 • Installationer
 • Teknik och produktutveckling av LED och andra nya ljuskällor
 • Affärsutveckling

Exempel på inriktning av tillämpningsprojekt för energieffektivisering inom belysningsområdet

 • Översikt av aktuell och förväntad utveckling och krav på LED och andra nya ljuskällor.
 • Översikt av teknik, styrning och implementering vid uppgraderandet till LED-retrofit. Förväntade problem och möjliga lösningar i hem- och professionell miljö.
 • Teknik av betydelse för ljusstyrning (sensorer, IT, optik med mera).
 • Modeller/metoder för att underlätta implementering av belysning i bygg-planeringsprocessen.
 • Metoder för energirevisioner och energideklarationer av belysning för olika lokaler.
 • Teknik för enkelt utbyte av ljuskälla när nya och effektivare sådana utvecklats.
 • Beräkningsmodeller/manualer för beräkning av energianvändning.
 • Revidering av ”Ljus och rum”.
 • Väg- och gatubelysning, till exempel LCC-analyser för olika typer av väg- och gatubelysningar.
 • Gång- och cykeltrafikbelysningar.
 • Bildandet av nätverk/centrumbildningar för specialister och/eller flervetenskapliga samarbetsgrupper inom belysningsforskningen.

Programmet stödjer forsknings- och utvecklingsinsatser inom universitet, högskolor, institut, konsult-, service- och industriföretag.

För grundläggande FoU kan ett stöd ges med 100 procent. För tillämpad FoU kan stöd ges med  högst 50 procent av projektets totalkostnad, samt för demonstrationsprojekt kan stöd uppgå till högst 25 procent av den totala projektkostnaden.

Vidare information om programmets inriktning redovisas i två bakgrundsdokument:

Ansökningarna kommer att bedömas bland annat. utifrån följande kriterier:

 • Vilken energisparpotential har projektet/studien (uttrycks i kWh/år).
 • Forskningens/arbetets kvalitet (bakgrund till studien, problemanalys, metodik).
 • Hur avses resultaten kommuniceras, föras ut?
 • Vem ses som mottagare av resultaten? Hur involveras de under arbetet?
 • Hur ska resultaten implementeras?
 • Eventuell affärsutveckling och kommersialisering?

Ansökan lämnas in via Energimyndighetens elektroniska verktyg E-kanalen.

Ansökan ska lämnas senast den 30 april 2012.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud