Energimyndigheten Energimyndigheten F Övrigt

Energieffektivisering inom belysningsområdet – utlysning

energimyndigheten

Energimyndigheten har beslutat att inom FoU-programmet Energieffektivisering för belysningsområdet utlysa totalt 20 miljoner. Programmet utgör Etapp 2 av ett program som startades 2008. Den nya etappen pågår från 1 januari 2013 till 31 december 2015.

Energimyndigheten inbjuder nu universitet, högskolor, institut, konsult- och industriföretag att ansöka om stöd för FoU-projekt inom följande delområden:

Inriktning av tillämpningsprojekt för energieffektivisering inom belysningsområdet

 • Teknik av betydelse för ljusstyrning (sensorer, IT, optik mm) samt dess visuella och icke-visuella effekter
 • Användares uppfattningar om och upplevelse av visuella och icke-visuella effekter
 • Utvärderingar av styrmedel avsedda att förbättra belysningars energiprestanda.
 • Modeller/metoder för att underlätta implementering av belysning i bygg-planeringsprocessen
 • Metoder för energirevisioner och energideklarationer av belysning för olika lokaler
 • Teknik för enkelt utbyte av ljuskälla när nya och effektivare sådana utvecklats
 • Väg-, gatu- och tunnelbelysning. Behov, innovation, utveckling, validering, utvärdering av väg- och tunnelbelysning utifrån t.ex. äldre och mörkerkörning, styrning som en del av infrastrukturen, belysningsmodeller samt den kommande CEN standard gällande val av belysningsklasser och energiklassificering (arbetsmaterial kan rekvireras)
 • Översikter över aktuell och förväntad utveckling inom ovannämnda belysningsområden avseende t ex systemlösningar, teknikutveckling, installationer resp. affärsutveckling.

Programmet stödjer forsknings- och utvecklingsinsatser och stöd kan ges till grundläggande FoU med 100%. För tillämpad FoU kan stöd ges med högst 50% av projektets totalkostnad, samt för demonstrationsprojekt kan stöd uppgå till högst 25% av den totala projektkostnaden.

Information om stödnivåer finns i förordning 2008:761 som kan hämtas på följande länk:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080761.htm

Vidare information om Programmets inriktning redovisas i:

 • Programbeskrivning för Etapp 2

Ansökningarna kommer att bedömas bland annat. utifrån följande kriterier:

 • Vilken energisparpotential har projektet/studien (uttrycks i kWh/år).
 • Forskningens/arbetets kvalitet (bakgrund till studien, problemanalys, metodik).
 • Hur avses resultaten kommuniceras, föras ut?
 • Vem ses som mottagare av resultaten? Hur involveras de under arbetet?
 • Hur skall resultaten implementeras?
 • Ev. affärsutveckling och kommersialisering?

Ansökan lämnas i första hand in via Energimyndighetens elektroniska verktyg E-kanalen på www.energimyndigheten.se

Ansökan ska lämnas senast den 30 april 2013.

För ytterligare information kontakta:

Pontus.cerin@energimyndigheten.se

Kenneth.asp@energimyndigheten.se

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud