Forskning Övrigt VTI

Ökad belysning = ökad hastighet?

Vid förbättringsåtgärd i vägmiljön finns risken att trafikanterna ökar hastigheten, exempelvis om belysningsnivån ökar.

VTI notat 15-2013 redovisar en studie, som i första hand ska ses som en metodstudie, om mätning av spontant vald hastighet. Resultaten visar på en svag, men tydlig, tendens till ökad hastighet med ökad belysningsstyrka.

Mätningarna har gjorts med försökspersoner som har kört en personbil utrustad med kontinuerlig registrering av hastigheten och videofilmning av vägmiljön framåt. Datainsamlingsmetoden är fungerande fungerade men långsam. Antalet möjliga mätdagar var få då  mörker med uppehållsväder finner man nästan endast under augusti till mitten av oktober och nederbördsdagar är inte användbara. Antalet försökspersoner var vid detta metodtest sex stycken, så resultaten är inte  signifikanta men fem av försökspersonerna visade en tendens till att öka hastigheten med ökad belysningsnivå, medan den sjätte sänkte hastigheten något. Resultaten ger en indikation på att det finns anledning att undersöka vidare. Läs vidare i VTI notat 15-2013.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud