Chalmers Projekt inom programmet

Modell för optimerad energieffektivitet i belysningsanläggningar för cellkontor och kontorslandskap

2013-12-02

Beskrivning av projektet
Projektet utvecklar ny och direkt användbar kunskap om vilka mätbara parametrar och gränsvärden som krävs för att dagens energieffektiva belysningsanläggningar ska kunna utformas/användas betydligt mer energieffektivt och flexibelt samtidigt som brukarnyttan ökas. Den modell som utvecklats i projektet kan användas både i befintliga anläggningar och vid ny och ombyggnationer och dessutom utformas för att ställas in mot brukarnas enskilda behov. Modellen leder, när den används, till såväl ett mer trivsamt rum, en ökad brukarnytta som en mångfaldigt lägre medelanvändning av elenergi per timme och m2 under året än om belysning utformas för att upprätthålla ett givet belysningstekniskt värde för vertikal eller horisontell belysningsstyrka. Modellen som utvecklats är en prototyp till ett tekniskt system och kan ses som ett expertsystem baserat dels på empiriskt kunnande och på insamlad data i projektet som optimerar och synkroniserar dagsljus och kompletterande belysning mot varandra och bevakar en lägsta och högsta nivå på ljushet på ytor i rummet. Systemet är relativt och dagsljusrelaterat och vilar på visuell utvärdering genomfört av en normalseende person och på kunskap om ljus, belysningsplanering och ljusanalys. När andra planeringsmodeller jämförs teoretiskt mot data insamlad under året ses stora fördelar med användningen av modellen. När det rum som användes i projektet teoretiskt bestyckades med LED för att uppfylla 200 Lux på vägg och prövades mot data i studien påvisades en många gånger högre energianvändning per timme och kvadratmeter.

Tankar om projektet
Människan har utvecklats i dagsljus. En nära kontakt med dagsljus och en väl fungerande dygnsrytm är en förutsättning för ett uthålligt arbetsliv. Den tekniska utvecklingen har bidragit med komplement till dagsljus som när den används kräver elenergi. Nuvarande energiåtgång kan minskas om expertkunskap inom belysningsplanering tillämpas för utformning av belysningstekniska system som dynamiskt synkroniserar dagsljus och kompletterande belysning mot brukarens behov. Brukaren får en bättre ljusmiljö samtidigt som energiförbrukningen minskar markant. Tekniskt skapas detta genom en aktiv relativ ljusstyrning inom fördefinierade ljusintervall som maximerar dagsljusutnyttjandet och minimerar användningen av en kompletterande belysning. Kombinationen bättre ljusmiljö och lägre energiförbrukning uppväger den något dyrare belysningsanläggningen. Modellen är förenlig med användandet av befintlig teknik och innebär samtidigt förutsättningar för utveckling av ny teknik som möjliggör en ökad energieffektivisering på belysningsområdet och har därför potential att skapa stor nytta inte bara för brukare utan även för aktörerna i belysningsbranschen. Modellen kan integreras med kontorens idag befintliga belysning. Kontorsmiljöer är den mest frekventa offentliga typanläggningen och har därför stor besparingspotential vad gäller använd el-energi samtidigt som behovet av väl fungerande belysning i dessa miljöer är stort. Modellen kan trots att den är utformad för kontor även appliceras på andra ljusmiljöer.

Projektledare
Monica Säter Teknologie Dr. i Belysningsvetenskap, post doc. forskare.

Genomförande av projektet
Projektet genomförs på Avdelningen för Arkitektur på Chalmers och i samarbete med Kristoffer Johnsson på JLT och Berndt Johansson på FRANMAN.

Redovisning av projektet
Projektet redovisas till Energimyndigheten 31 dec 2013 och kommer att redovisas med ett föredrag och två posters på CIE konferensen i Kuala Lumpur i april 2014.

Belysningsplanering och utformning av energieffektiva belysningsanläggningar

I transformeringsprocessen av världens belysningsanläggningar från mindre till mer energieffektiva är belysningsplanering den kärnkunskap som har möjlighet att både vägleda teknikutvecklingen, teknikanvändningen och bevaka att måluppfyllelsen är hög för de metoder, processer och den teknik som används. När planeringskunskapen och teknikutvecklingen samverkar skapas goda förutsättningar för utvecklingen av framtidens anläggningar. I Sverige ökar den akademiska kompetensen på planeringsområdet till nytta för utformningen och användningen av framtidens mer energieffektiva belysningsanläggning.

Internationellt konferensdeltagande med inriktning på utformning av belysning 2013-2014

För att sprida resultaten från sin doktorsavhandling och post doc. har tekn. dr Monica Säter under 2013 valt att delta på och fått 11 bidrag accepterade på 9 internationella konferenser i form av 6 föredrag och 5 posters. Klicka här för att se detaljerad information om bidragen.

Svenska utbildningserfarenheter inom Belysningsplanering sen 80-talet

I juni kommer svensk utveckling inom Belysningsplaneringens pedagogik att presenteras på en Internationell konferens i Arkitektur. 7-10 July 2014 på Athiner Institutet i Grekland. Det är Monica Säter, Post dok, Chalmers Arkitektur, tidigare programledare och Avdelningschef på JTH, Anders Liljefors, tidigare professor emeritus på KTH och JTH och Håkan Fransson, initiativtagare tidigare Avdelningschef på Avdelningen för belysningsvetenskap på JTH som håller föredag om uppbyggnaden av ämnet Belysningslära/Belysningsvetenskap i Sverige under 30 år. Föredraget med titeln ”SWEDISH THEORY OF USER CENTRED LIGHTING DESIGN” är ett första steg i en planerad beskrivning av den förnyelse teoretiskt och praktiskt som uppbyggnaden av ämnet Belysningslära, Belysningsvetenskap i Sverige innebär. Liljefors, Fransson och Säter har arbetat tillsammans i 15 år med att utveckla utbildningskoncept på området. Gruppens samarbete fortgår fortfarande och de koncept som utvecklats kommer att läggs ut på PLDA:s digitala arkiv för att möjliggöra att det når ut globalt till samtliga verksamma som lärare i ljusdesign. Det svenska utbildningskonceptet visar på att belysningsplanering kan utformas för att ge hög måluppfyllelse för ett trivsamt rum, ett gott brukarstöd och samtidigt ha en låg användning av energi och har därför bärighet på utformning av väl fungerande energieffektiv belysning.

Författande av ny lärobok i belysningsplanering för högskolor 2012-2014.

Energieffektiva ljusmiljöer förutsätter välutbildade belysningsplanerare. Det är utgångspunkten för tekn.dr. Monica Säters lärobok ”Belysningsvetenskaplig introduktion” som hon skrivit under 2012/13. Boken tar upp ljusdesignprocessens planeringsteori såväl praktiskt som teoretiskt och kan ses som den bok hon själv önskat hon haft tillgång till under sina 15 år som lärare och föreläsare i ämnet. Teoretiskt utgår boken från det tvärvetenskapliga utvecklingsarbete i belysningsteori och planering som initierades av Professor Emeritus Anders Liljefors under 1980-talet. Ett arbete som fortsatt som ett samarbete mellan Liljefors, Håkan Fransson SID/MSA och Monica Säter. Boken har finansierats med medel från Bertil och Britt Svenssons Stiftelse i Belysningsteknik. Boken som skrevs 2012/2013, omfattar ca 250 sidor, bl.a. 156 nyskrivna ljusdesign laborationer publiceras i januari 2014 och är avsedd som den första i en läroboksserie.

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud