Nyhetsbrev Övrigt

Nyhetsbrev Nr1. februari 2015, Årgång 7

europe_night

Ljus och belysning är viktigt för människan, men även för de ekosystem som vi ingår i. Att ljus är viktigt innebär inte enbart att tillfört ljus är positivt, utan att ljus har en påverkan som vi inte kan bortse ifrån. Vi har idag större tekniska möjligheter än någonsin tidigare att planera och installera belysningsanläggningar där komplexa behov tillgodoses. I detta nyhetsbrev, som är det första för 2015, lyfter Annika Jägerbrand, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, fram några viktiga aspekter vid planering av belysningsanläggningar utomhus.

Kunskap innebär också ett ansvar, och genom att anlita ackrediterade ljusdesigners kan en beställare vara säker på att aktuell kunskap tillförs projekt. Landets ljusdesigners har gått samman och presenterar här sin ackreditering där kompetensen hos en ljusdesigner är validerad och kunskapskriterier uppfyllda.

Avslutande läsning tar oss med till förra årets ljuskurs i Stockholm arrangerad av Ceebel, Energimyndigheten, KTH och LRC, där intresserade fick tillämpa den senaste kunskapen inom ljusforskning i en realistisk miljö.

LED och ekologiska effekter

Elektrisk utomhusbelysning i form av glödlampor började användas först i slutet av artonhundratalet och nattbelysning är därför ett relativt nytt fenomen ur biologisk evolutionär synvinkel. Under miljoner av år har livet på jorden anpassat sig till livscykler som är beroende av perioder av ljus i rytm med årstider, säsonger, månen eller dygnet. Införandet av stora mängder konstant artificiellt ljus innebär därför ett storskaligt experiment på både djur och människor där forskare först under de senaste decennierna börjar förstå vilka effekter som erhålls. De mest kända ljusföroreningarna för människor är fenomenet himlaglim. Himlaglim är ljusföroreningar på himlen ovanför belysta städer som gör att man inte längre kan se stjärnorna.

De största effekterna av ljusföroreningar är mycket tydliga på djur som använder ljus för att orientera sig eller för att söka föda såsom nattaktiva djur och insekter.

Ljusföroreningar påverkar djur och organismer genom effekter på migration, orientering, födosök, kommunikation, interaktioner, reproduktion och mortalitet. Organismer från olika grupper är olika känsliga för olika typer av våglängder hos ljuset. Exempelvis kan en del insekter uppfatta ultraviolett ljus (10-400 nm) medan sådant ljus inte uppfattas alls av det mänskliga ögat.
De ekologiska effekterna av utomhusbelysning bestäms utifrån det artificiella ljusets kvantitet, kvalitet och även spridningen. Ljuskvantitet uppskattas genom belysningens effektnivå eller ljusmängd och är exempelvis mätbar i lumen eller lux. Eftersom LED-belysning generellt har lägre eller liknande effektnivåer som traditionella ljuskällor såsom högtrycksnatrium eller keramisk metallhalogen kommer de ekologiska effekterna av ljuskvantitet inte att förändras i någon större omfattning när man byter till LED.

Om däremot antalet belysnings-punkter blir fler, exempelvis som en effekt av att LED-lamporna är billigare eller för att man bygger nytt finns en påtaglig risk att ekologiska effekterna kommer att öka. Effekter av högre mängder ljuskvantitet påverkar djur och människor på olika nivåer, lokalt, regionalt och globalt. Det finns i dagsläget inga konkreta riktlinjer för vilka effektnivåer som behövs hos olika ljuskällor för att ha ekologisk påverkan. I känsliga miljöer bör man utgå från att allt artificiellt ljus har ekologisk påverkan. Därför är de enda rekommendationerna för sådana områden maximal nedsläckning och/eller dimring eller att helt enkelt undvika att installera artificiellt ljus överhuvudtaget. Fördelen med LED är att det oftast är enkelt att få installerat avancerade dimrings- och nedsläckningssystem.

1419637275lulgcDet artificiella ljuset sänds ut på olika våglängder som bestäms av typen av ljuskälla. Våglängdsfördelningen är ett mått på ljuskvalitet. De ekologiska effekterna av ljusets spektralfördelning är komplexa på grund av att djur reagerar olika på olika våglängder. Generellt producerar vissa av de traditionella ljuskällorna våglängdstoppar i väldigt begränsade våglängder. Ett exempel är lågtrycksnatrium som har sin våglängdstopp på 589 nm. Lågtrycksnatrium har generellt låg ekologisk påverkan och har rekommenderats exempelvis för minimal påverkan på havssköldpaddor.

LED-lampor har de tekniska fördelarna att våglängden kan justeras men detta används idag inte i någon större utsträckning för att minimera ekologiska påverkan. Utvecklingen går istället mot att LED-lamporna har vitt och ”naturligt” liknande ljus för att efterlikna dagsljuset synbarhet. Detta innebär att LED-lamporna får ett bredare spektrum av våglängder, vilket i sin tur riskerar påverka fler organismer än traditionellt använda ljuskällor eftersom man ökar energimängderna inom de våglängder då ekologisk påverkan sker.

Man befarar också att ökningen av ljus i våglängder under 500nm (blått, violett, och UV-ljus) från LED-belysning kommer att leda till betydligt mer regionala och globala ljusföroreningar (såsom himlaglim) än tidigare eftersom dessa reflekteras mer i atmosfären än andra våglängder. Det hade därför varit önskvärt att LED-tillverkarna satsade på att ta fram LED-belysning som hade både optimal våglängd för det mänskliga ögat samtidigt som ekologiska påverkan är minimal.

En sådan LED-lampa går eventuellt teoretiskt sett att ta fram genom att kombinera tre eller fler monokromatiska LED-källor för att skapa vitt ljus med bra färgåtergivning. Samtidigt är det svårt att helt utesluta blått ljus eftersom det kan bli otrevligt ljus för människor.

IMG_8209Spridning av ljuset påverkar vilka och hur stora ekologiska effekter belysningen har.

Här rekommenderas låga effektnivåer, nedåtriktat ljus och att minimera ljusföroreningar som leder till bländning eller störningar i onödan.

Användning av uppåtriktat ljus bör undvikas och ljusspridningen från ljuskällor bör aldrig ske ovan horisontens linje. Platta armaturlinser bör användas som skuggar övre delen av ljuskällan. Man kan också använda delvis eller helt avskärmad armatur som garanterar att ljuset riktas nedåt och därför begränsar ljusföroreningar och bländning.

För att sammanfatta så orsakar LED olika typer av ekologisk påverkan och kan i vissa fall leda till större effekter än traditionellt använd belysning. Samtidigt har LED potential att kunna utvecklas till en ekologisk neutral belysning. Det finns en rad olika saker man kan tänka på vid inköp av LED-lampor för att minimera ekologisk påverkan, såsom låg effektnivå, använda dimringsteknik, undvika oönskad ljusspridning och att försöka undvika lampor som har höga nivåer av våglängder under 500 nm.

Annika Jägerbrand, Forskare VTI

Ackreditering av Svensk Ljusdesigner

1890089För att skapa de bästa ljusmiljöerna ur mänskligt, tekniskt och energimässigt perspektiv behövs mer än någonsin kvalitetssäkrade och oberoende ljusdesigners, som kan vägleda beställare i byggprojekt. Det är en av orsakerna till att branschorganisationen Svensk Ljusdesigner har bildats och öppnar nu upp för ackrediteringar av ljusdesigners.

Svensk Ljusdesigner är en oberoende branschorganisation som verkar för att stärka ljusdesigners som yrkeskår. Organisationen vill skapa en fristående disciplin inom bygg- och anläggningsbranschen som uteslutande behandlar ljusfrågor samt öka kunskapen om ljusdesignerns expertroll och betydelse i byggprocessen.

Svensk Ljusdesigner vill underlätta för beställare och byggherrar att på ett korrekt sätt upphandla kvalitetssäkrade belysningslösningar. En Svensk Ljusdesigner är en dokumenterat oberoende, utbildad och yrkeserfaren ljusdesigner.

En ljusdesigner är en person som har erfarenhet och kunskap att utföra belysningsplanering för interiör och/eller exteriör belysning.

En ljusdesigner har dokumenterad kunskap och expertis om ljus.

En ljusdesigner är ansvarig för hållbarheten och resursanvändningen i sina lösningar.

Det är på inget sätt en motsats till andra organisationer inom belysningens område.

Svensk ljusdesigner är ett komplement. Ett forum för ljusets röst. Vi vill helt enkelt minska glappet mellan den kunskap som finns hos oss ljusdesigners och den nivå som uppnås i olika byggprojekt.

Belysningstekniken har utvecklats mycket och är nu så avancerad att det behövs specialister för att hantera och hitta de bästa lösningarna. Att involvera ljusdesignern tidigt i processen kan hjälpa till både ur såväl ett kostnads som ett designperspektiv.

I dagsläget är ett 20-tal ackrediterade ljusdesigners med i organisationen . Totalt uppskattar Svensk Ljusdesigner att det finnas omkring 250 presumtiva medlemmar i Sverige.

Mer information:
www.svenskljusdesigner.se

Johan Röklander
Ackrediterad Svensk Ljusdesigner
WSP Ljusdesign
Jönköping och Stockholm

Avancerad Ljuskurs 18-22 augusti 2014 i Stockholm

692Det är augusti och på Rosenlundsgatan har det samlats en grupp människor för att delta i en avancerad ljuskurs.
De kommer från kommuner och privat verksamhet men har det gemensamt att man arbetar med ljus och belysning.

Ljuskursen som arrangeras av Ceebel, Energimyndigheten, KTH och LRC från USA innehåller både praktiska och teoretiska delar.

Inom kursens ram fick deltagarna möjlighet att ta del av kunskap från ledande svenska forskare inom ett flertal områden relaterade till ljus. Dessutom presenterade forskarna från LRC sina senaste rön.

Den teoretiska kunskapen prövades sedan i praktiska tillämpningar, dels i en workshop tillsammans med LRC där hembelysning stod i fokus och dels i en större praktisk tillämpning som KTH ansvarade för.

Denna praktiska tillämpning ägde rum i Energimyndighetens lokaler på Rosenlundsgatan och behandlade en korridor som är ganska typisk för vanliga svenska kontorsmiljöer. Det visade sig att med den utomordentliga handledning som grupperna fick kunde korridoren förvandlas till någonting helt nytt utan att man för den skull använde mer energi.

Tvärtom! Energianvändningen minskades och miljön förändrades på ett mycket positivt sätt.

Även personalen på kontoret uppskattade förändringen, men tyvärr var den av temporär karaktär varför korridoren fick återställas till sitt ursprungliga skick.

Vad deltagarna i kursen kunde ta med sig var att det är fullt möjligt att förbättra en ljusmiljö utan att man behöver öka energianvändning. Man kan faktiskt minska den radikalt.

Vidare insåg många också möjligheterna med LED som ljuskälla, men att kunskap behövs för att använda den på rätt sätt.

Under kursen hann man också med ett studiebesök vid Kungs-holms strand där ny smart belysning hade installerats vid strandpromenaden. Här gavs också en insiktsfull föreläsning i stadsbyggnadskontorets lokaler på Kungsholmen.

Efter kursen var alla deltagare överens om att man nu hade redskap för att kunna fortsätta processen att ta ett helhetsgrepp om belysningsfrågor på ett bra sätt och att man inspirerats till att medverka i arbetet med att lyfta frågan om ljus.

Vi vill tacka alla som medverkade i kursen och dess deltagare för att ni gjorde denna augustivecka till en sådan positiv upplevelse. Vår förhoppning är att vi kan återkomma med den här typen av kurser vid ytterligare tillfällen så håll koll på Ceebels hemsida.

Vi kommer tillbaka!

Thorbjörn Laike

Ceebel, centrum för energieffektiv belysning, är ett samverkansprojekt mellan Lunds universitet och Tekniska högskolan i Jönköping inom ramen för Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet. Syftet är att koordinera, bevaka och presentera forskning om och utveckling av energieffektiv belysning till såväl bransch som vetenskapssamhälle.

Om författaren

Kharin Abrahamsson

Lämna en kommentar

Better Tag Cloud