Energimyndigheten F Forskning Information Övrigt Projekt inom programmet

Projektinformation – Program för energieffektivisering inom belysningsområdet – etapp 2

Nationell tillämpning av CEN-standard för vägbelysningsklasser
Carina Fors Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Ärendesammanfattning:
Svenska riktlinjer för vägbelysning baseras på den internationella CEN-standarden, som definierar ett antal belysningsklasser. I en nyligen reviderad version av standarden föreslås en metod för val av belysningsklass. Syftet med detta projekt är att undersöka hur den föreslagna CEN-metoden kan anpassas till och användas i svenska förhållanden, med målet att det på sikt ska finnas mer vetenskapligt underbyggda kriterier för hur vägbelysningsklasserna ska tillämpas och användas.

Styrning av belysningsnivåer i offentlig utomhusmiljö: energibesparing och god ljusmiljö
Eja Pedersen Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Projektets övergripande syfte är att ge underlag för rekommendationer vad gäller dimring av utomhusbelysning i offentliga miljöer där människor förflyttar sig till fots. Möjligheten att styra belysningsnivåerna efter behovet öppnar för betydande energieffektivisering. För att få acceptans för dimring i offentlig utomhusmiljö krävs dock att dimringen utformas så att gående kan orientera sig, identifiera hinder, känna sig trygga och uppleva allmän komfort.

Holistisk utvärdering med avseende på luminansförhållanden, bländning och flimmer för LED-belysning
Thorbjörn Laike Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till utveckla effektiva ljuskällor för lysdiodbaserad allmänbelysning. Detta ska ske genom att använda en energieffektiv belysningsteknik som direkt omvandlar elenergi till ljus med lysdioder. Inom detta projekt ska nya nitridbaserade strukturer för gröna och röd LED-ljud studeras. Inom detta projekt kommer vi att undersöka InGaN / GaN kvantbrunnar (QWS) med olika semipolära inriktningar avsedda för högeffektiva lysdioder (LED) i gröngul spektralområdet och tillverkas genom olika tillvägagångssätt. Vi föreslår också en ny metod för tillväxt av sådana strukturer, nämligen genom rand mönstring av c-plan GaN mallar, djupspår etsning och sidoväggs epitaxi att bilda semipolära facetter. Semipolär QWS strukturer omfattas både av minskad polarisering-inducerade fältet och förstärkt I inkorporering och betraktas som den mest lovande lösningen av den gröna gapet? problem i dagens LED-teknik. Genom att använda en rad strukturella och optiska karakteriseringstekniker (XRD, TEM, CL, PL, mikro-PL, trpL) avser vi att studera plana GaN skikt och mångfacetterad strukturer med olika semipolära inriktning och QWS odlas på dem. Vårt främsta mål är att få kunskap om grundläggande optiska egenskaper hos semipolära QWS strukturer, i synnerhet den inre DQE och dess beroende av transportören densitet och aspekt orientering. Vissa specifika tekniska frågor som rör tillväxt, såsom fasett bildandet mekanism, strukturella fel evolution, distribution stam, I bolagsordningen och Mg dopning kommer att granskas också. De erhållna resultaten väntas öppna ett lätt skalbar och kostnadseffektiv väg för förverkligandet av gröna lysdioder som ska användas i nästa generations vita lysdioder (baserat på färgblandning) för halvledarbelysning (SSL).

Utveckling av en holistisk metod för utvärdering av framtida och befintliga belysningsanläggningar inomhus
Thorbjörn Laike Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utveckla ett användarvänligt datorbaserat verktyg/metod, som ett hjälpmedel för yrkesverksamma för att implementera energieffektiva och högkvalitativa belysningssystem. Verktyget kan också fungera som en indikator för olika belysningsanläggningars energieffektivitet och belysningskvalitet.

Avancerad styrning av nätansluten respektive solcellsdriven utomhusbelysning
Jan Kristoffersson Sustainable Innovation i Sverige AB
Ärendesammanfattning:
Projektets syfte är att installera och jämföra dels elnätsansluten dels solcellsdriven utomhusbelysning i kombination med avancerad styrning längs två olika gång/cykelvägar i Stockholm. Teknikutveckling av styrsystem samt kommunikation för styrning kommer att genomföras. Olika strategier för individuell styrning (per armatur) kommer därefter att prövas och utvärderas. Teknisk och ekonomisk utvärdering kommer att ställas i relation till hur trafikanterna upplever visuell kvalitet, trygghet och säkerhet.

Energieffektivt och hälsosamt ljus – hur påverkas vi av olika ljuskällor
Gerd Johansson Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att studera hur människor påverkas av icke-visuella effekter av belysning. Framförallt icke-visuellt flimmer kommer att studeras, då studier visar att icke-visuellt flimmer påverkar människor på ett negativt sätt. I en laboratoriemiljö kommer tre olika ljuskällor (lysrör, halogen och LED) att testas på ca 40 individer genom både objektiva mätmetoder (EEG och EKG) och subjektiva skattningar. Förslag till förbättringar kommer att formuleras för utformningen av ljuskällorna.

Utvärdering av avancerad ljusstyrning för utomhusbelysning
Jan S Ejhed Kungliga Tekniska Högskolan
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till en utvärdering av solcellsdriven och elnätsansluten belysning för gång- och cykelvägar. Utvärderingen omfattar två gång- och cykelvägar i Stockholm som är lokaliserade till områden med periodvis låg trafik och relativt mörka omgivningar. I projektet ingår också sammanställning av tidigare genomförda studier för att bredda nyttiggörandet av resultaten. Projektets mål är att utveckla användbara riktlinjer för styrning av utomhusbelysning bl a i kommuner.

Styrmedel och affärsmodeller för slutna materialkretslopp
Thomas Lindhqvist Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Efter övergången till lågenergilampor har behovet av effektiv insamling och omhändertagande av gamla ljuskällor ökat för att minska kvicksilverspridningen. Kunskapen om dagens system och erfarenheter från liknande produkter är bristfällig. Det föreslagna projektet syftar till att samla relevanta erfarenheter genom ett större antal fallstudier i Norden och Västeuropa. Projektet kommer att genomföras inom ramen för ett doktorandprojekt.

Hälsa och produktivitet vid övergång till LED i kontorslandskap
Arne Lowden Stockholms universitet
Ärendesammanfattning:
Energibesparing för kontorsbelysning har stor potential. Prövningar behövs där energibesparingar även tar hänsyn till anställdas hälsa, välbefinnande och produktivitet. På Karolinska Institutet, KI-Innovation, prövas en LED-baserad belysning med 30% reducering av energianvändningen. Projektet syftar till att analysera hur LED-lösningar påverkar energiåtgång, hälsa, trötthet, humör och ljusupplevelse.

Ljus och belysning för framtida sjukhus och vårdmiljöer
Jan S Ejhed Kungliga Tekniska Högskolan
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att ta fram ny kunskap, utveckla metoder och redskap för planering av ljus och belysning för framtida sjukhus- och vårdmiljöer med inriktning mot energieffektivitet och hållbarhetskrav. Projektet kommer att bedrivas som ett doktorandprojekt.

’Stabila styrsystem för renovering av befintliga belysnings installationer i lokaler
Marie Claude Dubois Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att i en doktorsavhandling analysera tekniska och icke-tekniska aspekter som rör styrsystem av betydelse för ljusstyrning (gällande sensorer, IT, optik m m) och förväntade problem och möjliga lösningar med fokus på renovering av befintliga installationer. Projektet kommer att utveckla effektiva och stabila användarvänliga underhållsfria styrsystem som är kompatibla med avancerad informationsteknik i anslutning till LED-renovering

LCA, hållbarhet, CO2 och energiprestanda av offentlig utomhusbelysning – en översikt
Annika Jägerbrand Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Ärendesammanfattning:
Offentlig utomhusbelysning har lång livslängd, kräver mycket energi samt stora investeringar vid förnyelse. Det saknas kunskap om den nya belysningsteknikens miljöeffekter. Detta projekt syftar till att genomföra en sammanställning och analys av kunskapsläget för att i ett livscykelperspektiv identifiera de miljöeffekter som ny energieffektiv belysning har.

Rätt utformad LED-belysning för bättre synkvalité
Jörgen Thaung Göteborgs universitet
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att studera hur LED belysningens speciella fördelar ska kunna utnyttjas för att optimera synkvalitet, dels för alla, dels särskilt för personer med sämre syn än normalt. Moderna ljuskällor som LED, ger unika möjligheter att styra både ljusbild, ljusspektrum och intensitet. Denna flexibilitet möjliggör belysningsmiljöer med låg energianvändning och god synkvalitet, men hänsyn måste tas till det mänskliga ögats egenskaper och begränsningar, så att bländningsproblem minimeras och synbarhet maximeras

Vidareutveckling av kvantpricksbaserat ljuspulver för lamp-applikationer
Jonas Tirén Lightlab Sweden AB
Ärendesammanfattning:
LightLab utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknik. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energieffektivt sätt till en jämförelsevis låg kostnad, helt utan kvicksilver och ersätta traditionella glödlampor, dagens lågenergilampor (CFL) samt vara ett komplement till LED-tekniken. Energieffektiviteten bestäms i huvudsak av egenskaperna hos det så kallade lyspulvret. Med ny nanoteknik (kvantprickar) kan energieffektiviteten ytterligare förbättras.

Trådlös belysningskontroll för fastigheter
Niclas Norlén LumenRadio AB
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utveckla energieffektiv trådlös belysningskontroll från rumskontroll till kontroll av hela fastigheter.

Databas som urvalsstöd för LED komponenter
Per Olof Hedekvist SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utveckla en metod för effektivare urval av LED-komponenter i syfte att stödja kvalificerad teknik- och produktutveckling inom LED-baserad belysning.

Utarbeta nya modeller för belysningsplanering baserade på den nyligen reviderade standarden SS-EN 12 464-1 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: arbetsplatser inomhus
Magnus Frantzell Belysab Belysningsbranschens Service AB
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utarbeta nya modeller för belysningsplanering baserade på den nyligen reviderade standarden SS-EN 12 464-1 samt ta fram mall för beräkning av energianvändningen inom befintliga byggnader i vilken ska ingå reduktion av drifttiden baserat på typen av styrning, dagsljustillgång och förväntad närvaro

Ljussimuleringsberäkningar för en mer värdedriven byggprocess
Peter Johansson Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Ärendesammanfattning:
Dagens IT-teknik gör det möjligt att göra tidiga och mer funktionsnära analyser och simuleringsberäkningar i byggprocessen. Projektet syftar till att utveckla denna teknik för att kunna göra noggranna ljussimuleringsberäkningar, analysera och värdera belysningssystems förmåga att skapa god ljuskvalitet samt utveckla metoder för att kunna sammanväga ljuskvalitet med energibehov och investeringskostnad för att skapa en mer värdeskapande byggprocess som möjliggör energieffektiviseringar.

Kriterier för god ljusmiljö
Annika Kronqvist Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Ärendesammanfattning:
Projektets syfte är att studera om belysning av vertikala ytor kan minska energiåtgång utan att avkall görs på ljuskvalitet. Gränsen för att en ytas glans och reflekterande egenskaper ska upplevas som komfortabla fastställs. Detta medger att kriterier för god ljuskvalitét kan bestämmas för att kunna värdera en anläggnings påverkan på såväl människor som energiåtgång. Energianvändnigen minimeras med hjälp av styrsystem där olika ljuskvaliteter kan kontrolleras.

Dagsljusanvändning i fönsters energibalanstal: Utveckling av en holistisk metod för tidiga utformningsbeslut
Marie Claude Dubois Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Detta projekt har som huvudmål att utveckla en metod för att få en heltäckande energibalanstal för fönster som inkluderar effekten av dagsljusanvändning med och utan skugganordningar. Denna indikator kommer att vara ett nyckeltal för arkitekter och planerare för att visa på energibesparingspotentialen på ett tidigt planeringsstadium med dagsljus-användning, förutom uppvärmnings- och kylbehov.

Projekt- Metod och teknikutveckling, modell för ökad energieffektivisering inom belysning på människans och rummets villkor. Delprojekt 1. Modell för optimerad energieffektivitet i belysningsanläggningar för cellkontor och kontorslandskap
Monica Säter Chalmers Tekniska Högskola AB
Ärendesammanfattning:
Projektet avser att använda skillnader i dagsljusets nivåer från fönstret och in i huskroppen för att möta brukares varierade behov av ljusnivåer. Under ett år kommer dagsljuset att mätas i en kontorslokal och ett kompletterande artificiellt ljus utformas. En modell utvecklas för ett energieffektivt ljus som tar hänsyn till den enskilde individens behov av ljus och optimerar potentialen vad gäller energieffektivitet.

Nya affärsmodeller och affärsmöjligheter in belysningsområdet: betydelsen av styrmedelskombinationer och upphandlingens organisation
Thomas Lindhqvist Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att analysera olika styrmedel för belysning i Sverige, EU och några andra länder för att studera hur de befrämjar teknikutveckling och olika belysningslösningar. Vidare kommer upphandlingens organisation i svenska kommuner och landsting att studeras för att undersöka om upphandlingen görs av rätt aktörer med avseende på kompetens och incitament. En analys görs av hur nya affärsmodeller för belysningslösningar/belysningsfrågor inom ramen för energieffektiviseringstjänster kan stödjas.

Centrum för energieffektiv belysning
Thorbjörn Laike Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Ceebel är ett nav som koordinerar, sprider och presenterar forskning om och utveckling av energieffektiv belysning till såväl belysningsbranschen som avnämare och allmänhet samt inom vetenskapssamhället, genom att bl a genomföra olika vetenskapliga seminarier. Forskningen som ingår är både human- och tekniskt inriktad. Centrumbildningen är öppen för samtliga högskolor i landet men drivs gemensamt av Lunds Universitet och JTH.

Belysningens väg från el till rumstemperatur
Per Fahlén SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Ärendesammanfattning:
Projektet ”Belysningens väg från el till rumstemperatur” avser att genom simulering och experiment ge tids- och rumsperspektiv på omvandlingen av el till värme för olika belysningar. Kunskapen gör det möjligt att bedöma hur stor andel av belysningselen som kan nyttigöras för uppvärmning och hur stor del som blir övertemperatur.

Kostnadseffektiva belysningslösningar för byggnadsrenoveringar
Marie Claude Dubois Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Denna ansökan avser att stödja svenskt deltagande i en nya IEA Task preliminärt kallad ”Advanced Lighting Solutions for Retrofitting Buildings”. Projektets huvudmål är att öka förändringstakten inom belysningsområdet och ge förslag till energieffektiva lösningar. Projektet kommer också att bidra till att förstärka internationella kontakter och erfarenhetsutbyten.

Bättre belysning i byggandet – förenkla implementering av energieffektiv belysning i byggprocessen
Lotta Bångens Aton Teknik Konsult AB
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att i en förstudie kartlägga modeller som dels förenklar processen i byggprojekt och höjer kvaliteten på slutresultatet när energieffektiv belysning ska implementeras, dels analysera vilka hinder som föreligger för belysningsplaneringen i byggprocessen. Förstudien omfattar också en analys av betydelsen av beteendefrågor och s k non energy benefits för att öka förståelsen mellan beställare, ljusplanerare och leverantör.

Efter LED-intervention: boendes slutliga val av utomhusbelysning
Maria Johansson Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
I en tidigare genomförd interventionsstudie där konventionell utomhusbelysning ersattes med retrofit av LED i områden med flerfamiljshus valde ett av bostadsområdena att återgå till en mer energikrävande lösning. Projektet syftar till att med utgångspunkt från goal-framing theory göra en uppföljande enkätundersökning för att bättre förstå de boendes beslut. Projektet ger kunskap om upplevelsefaktorer och motivationella strukturer som medverkar till en varaktig beteendeförändring och beredskap att acceptera förändringar inom energieffektiviseringsområdet.

Livslängd av energieffektiv belysning vid höga nivåer av elektromagnetiska störningar.
Martin Lundmark Luleå tekniska universitet
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att studera de störnivåer i spänning, och ström, som belysning kan förväntas utsättas för i framtiden och hållfastheten hos ljuskällorna för dessa störnivåer, samt att att undersöka om det kan finnas effektiva testmetoder för att bedöma och förbättra dels själva ljuskällornas hållfasthet mot spänningsstörningar dels metoder för att minska hela belysningsinstallationers känslighet mot sådana störningar. I projektet ingår dessutom att undersöka om det går att utveckla en metod för att testa belysningens hållfasthet/immunitet mot sådana störningar i laboratoriemiljö.

Trafiksäkerhets- och upplevelsekrav på morgondagens energieffektiva väg-, gatu-, gång- och cykelvägsbelysning
Annika Jägerbrand Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att studera hur vägbelysning fungerar trafiksäkrast, vilka trafiksäkerhetskrav och ljusupplevelsekrav som är rimliga att ställa på framtida belysning, samt ifall dessa krav skiljer sig åt för olika användargrupper såsom bilister, cyklister och fotgängare. Målet är att kunna ge konkreta riktlinjer för framtida energieffektiv offentlig väg-, gatu-, gång- och cykelvägsbelysning, oavsett om det är LED eller andra typer av ljuskällor.

Att ta till vara dagsljus vid stadsplanering – ett effektivt sätt att spara energi
Jan S Ejhed Kungliga Tekniska Högskolan
Ärendesammanfattning:
Dagsljuset har stor betydelse i modern stads- och bebyggelseplanering. Det råder dock brist på kunskap, metoder och planeringsunderlag för analys. Projektet syftar till att i en doktorandstudie utveckla alternativa metoder för belysningsplanering jämfört med de traditionella för att studera om tillvaratagande av dagsljus i stadsplanering kan ge en förbättrad belysningskvalitet och en reduktion av energianvändningen.

’Kan ny teknik ge mindre elanvändning och mera dagsljus i grisstallar?
Hans, Einar, Joachim, Fredrik von Wachenfelt Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till ny kunskapsuppbyggnad om konstruktioner för bättre utnyttjande av dagsljus och dess användbarhet i djurstallar och motsvarande lokaler samt pröva hur väl dessa dagsljussystem kan fungera i praktisk drift i ett djurstall och vilken energieffektiviseringpotential som kan finnas.

Sambandet mellan belysningstekniskt mätbara variabler, visuell komfort och upplevelsen av ljuset i rummet. Internationell forskningsöversikt samt pilotstudie med focus på dagsljus.
Karin Fridell Anter Konstfack
Ärendesammanfattning:
Projektets mål är att dels kartlägga internationell forskning om sambandet mellan belysningstekniskt mätbara (fotometriska) variabler och upplevd kvalitet hos ljuset, dels att i en pilotstudie i fullskalerum undersöka för olika individer om förekomsten av dagsljus minskar det totala behovet av belysning.

Offentlig utomhusbelysning i Hyllie: Energianvändning och upplevelse
Maria Johansson Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Det saknas idag kunskap om människors upplevelse av olika energieffektiva belysningsapplikationer längs gång- och cykelstråk i stadsmiljöer. Befintlig kunskap är i begränsad omfattning baserad på fältstudier. Projektet syftar till att identifiera energieffektiva belysningsapplikationer som samtidigt har en god subjektiv ljusupplevelse, samt bidrar till upplevd visuell tillgänglighet och trygghet längs gåendestråk i Hyllieområdet i Malmö. Projektet genomförs i nära samarbete med Malmö Stad och resultaten har betydelse för utvecklingen av socialt hållbara och energieffektiva belysningsapplikationer för urbana miljöer nationellt och internationellt.

Högkvalitativ energieffektiv belysning för konsumentmarknaden
Bengt Streijffert Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet
Ärendesammanfattning:
Varierande kvalitet på produkterna och bristande information har resulterat i starkt motstånd mot lågenergilampor. Det beviljade IEE-projektet PremiumLight har medverkande från 12 länder och verkar för en övergång till energieffektiva högkvalitativa ljuskällor genom att ta fram och sprida tydlig information om i första hand LED-lampor för konsumentmarknaden. Projektet är en del av nämnda EU-projekt och verkar för EUs satsning på Ekodesign och utvecklingsstimulerande märkning av nya former av ljuskällor.

Nya energieffektiva belysningssytems inverkan på äldres välbefinnande
Thorbjörn Laike Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Äldre människor har ofta svårare att komma ut och forskning visar att vissa depressioner bland äldre kan relateras till brist på ljus. Ljus är en betydelsefull faktor i äldres boendemiljö. Projektet ska undersöka möjligheter för att förbättra belysningsförhållanden i en äldreboendemiljö och samtidigt minska energianvändningen. Målet med projektet är att ta fram riktlinjer för belysning för serviceboenden och härvid skapa bättre ljusmiljöer samtidigt som energianvändningen minskas genom att nya ljuskällor och styrsystem används.

Energieffektiv och studiebefrämjande belysning i gymnasieskolan
Thorbjörn Laike Lunds universitet
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att undersöka om LED-belysning som används i ett belysningssystem i en skola där omfältsljuset prioriteras kan energieffektiviseras samtidigt som bättre prestation, välbefinnande och vakenhet hos en grupp gymnasieelever erhålls. LED-belysningen jämförs med skolans befintliga lysrörsssystem.

Om författaren

Kharin Abrahamsson

Better Tag Cloud