Konferenser & seminarier LED-seminarier Tekniska Högskolan i Jönköping

Konferens om LED i San Jose

Nils Svendenius som är professor i belysningsteknik på avd för Belysningsvetenskap vid Tekniska Högskolan i Jönköping refererar från konferensen om LED belysning som han deltog i i San Jose 18 – 20 febr 2009

 

En konferens rörande LED belysning och LED ljuskällor arrangerades av organisationen Strategies in Light, i San Jose, Silicon Valley, USA den 18-20 februari 2009. Etablering av LED ljuskällor som huvudsaklig ljuskälla för allmänbelysning bedöms innebära ett tredje paradigmskifte inom området artificiell belysning. Skiftet befinner sig för närvarande i ett tidigt skede. Inte desto mindre är intresset mycket stort. Både experter och allmänhet visar stort intresse för den nya tekniken. 2000 deltagare var anmälda till konferensen trots den för europeiska förhållanden mycket höga konferensavgiften. De flesta deltagarna, ca 95 %, kom från USA.  Det sammanlagda faktautbudet inkluderade en bred exposé över utvecklingen inom specialtillämpningar (bl a olika typer av signallampor inom smala färgband) och belysningstillämpningar (som inte kommit lika långt i utvecklingen). Gatu- och vägarmaturer syns ha nått något längre än inomhustillämpningar. Möjligheterna att ljusstyra elektroniskt och optiskt är här betydligt större än med konventionella ljuskällor.

 

Den mest intressanta nyheten visades upp för svenska deltagare separat. En amerikansk forskare tillsammans med en mindre arbetsgrupp utvecklar en ljuskälla som innehåller sex en-watts dioder med ljusutsändning i hela sfären dvs båda halvsfärerna; i motsats till konventionella LED som enbart ljusutsänder i ena halvsfären. Den uppvisade produkten var försluten i en mindre vätskefylld kolv med skruvsockel. Att ljuset utsänds enligt denna metod innebär betydligt högre verkningsgrad och sålunda också att betydligt mindre värme stannar kvar inne i dioden. Den lilla mängden vätska i kolven verkar alltså tillräcklig för att lösa värmeproblemet.

 

Bakgrund

Forskning, utveckling och tillverkning av LED

Antalet grupper som bedriver forskning för att senare kunna utveckla LED-ljuskällor är omfattande; det torde worldwide vara mellan 200 till 500 olika eller delvis samverkande grupper. Enbart i Sverige finns minst tre grupper. Gränsen mellan forskning och produktutveckling är flytande och antalet grupper som dessutom tillverkar är betydligt färre. När utvecklingen fortsätter bedöms en konsolidering ske, vilket i det här sammanhanget innebär att antalet grupper kommer att minska. Antalet konglomerat som finns med i hela kedjan dvs  forskning, utveckling , tillverkning och distribution är betydligt färre. De fem största är för närvarande Cree (USA),  Nichea (Japan), Osram /Seoul Semiconductors (Europa, Sydkorea), Philips/Lumiled (Europa,USA) och Toyota (Japan).

 

Utvecklingen inom området går fort och bristen på standarder och väldefinierade jämförelsestorheter gör det till en mycket svår uppgift att jämföra produkter från olika distributörer. Uppgifterna består bl a i att bedöma och jämföra uppgifter från både seriösa och mindre seriösa aktörer och dessutom jämföra dessa med data om gasurladdningslampor.

 

I skrivande stund dvs i början av 2009 är det möjligt att ge vissa säkra uppgifter. LED som medelst applicerat lyspulver i dioderna kan ge ett vitt bredbandigt spektrum med acceptabel färgåtergivning och producera mellan 50-100 lm/W kan erhållas från flera olika distributörer; de högsta mätvärdena är från LED med hög färgtemperatur dvs blåvitt ljus. Förbättringshastigheten är 5-10 lm/W per år.

 

Simuleringsprogram

Det finns ett flertal olika simuleringsprogram tillgängliga på marknaden för att simulera ljus dvs beräkna ljusfördelning och ljusoutput från ljuskälla och optik när denna definierats i programmet (Cadmiljö). De mest tillgängliga och med högst renome’ är Lighttool (Kalifornien, USA), TracePro (Massachusets, USA) och Optis (Frankrike). Programmen har funnits på marknaden under ca 15 år och förbättringar har lagts till efterhand. Programmen har ett stort användningsområde där belysningstillämpningar (i synnerhet då LED applikationer) i allmänhet utgör en mindre del. Simuleringsresultaten är  i de flesta fall acceptabla dvs brukaren kan dra användbara slutsatser av simuleringarna.

 

Nils Svendenius  20090527                                     

Om författaren

Cinna Adanko

Better Tag Cloud