Policy angående ceebels information på webb och i nyhetsbrev

Utgångspunkt
Syftet med Centrum för energieffektiv belysning, kort benämnt ceebel, är att bevaka, sprida, presentera och koordinera forskning och utveckling inom energieffektiv och funktionell belysning till såväl branschen som till vetenskapssamhället, och därigenom bidra till att höja den allmänna kompetensnivån inom belysningsområdet.

Centret ska särskilt koordinera den verksamhet som initieras genom Energimyndighetens speciella satsning på att utveckla energieffektiv belysning och därigenom skapa förståelse för hur teknikens fulla energieffektiviseringspotential kan utnyttjas genom att sätta in forskningsresultat i ett samhälleligt sammanhang. Satsningen beslutas av Energimyndighetens programråd för energieffektiv belysning.

Informationen till branschen, myndigheter och andra intressenter sker bland annat genom webb med nyhetsbrev. Med bransch avses alla aktörer som har med belysning att göra vid såväl uppförande av nya anläggningar som underhåll av befintliga anläggningar.

Varumärke
Kvaliteten i informationen ska vara sann, korrekt och begriplig, så att ceebel kan hålla en hög trovärdighet.

Centrets namn ceebel får ej åberopas av företag vid marknadsföring av belysningssystem och produkter utan godkännande från ceebel.

Informationsinnehåll med begränsningar
Huvudregeln i fråga om informationens innehåll är att publicering ska vara relevant för ceebels verksamhet.

Publicering av uppgifter om och uttalanden från enskilda personer ska skriftligen godkännas av personen ifråga.

Begränsning av innehållet utgörs framförallt av marknadsföringsmaterial från företag som har ett kommersiellt syfte.

Information om projekt, som beslutats av Energimyndighetens programråd, accepteras dock för publicering i sin helhet med specifikation av belysningssystem, produkter och övrig utrustning.

Övrig projektinformation, exempelvis om demonstrationsanläggningar, som innehåller företagsspecifika system och produkter, granskas och godkänns av ceebels redaktionskommitté före publicering.

Information som innehåller länkningar till webbsidor tillhörande företag med kommersiellt syfte  godkänns enbart med länkningar till företagens startsida.

Beslut om policyn togs av ceebels styrgrupp 2009-12-10

Better Tag Cloud